Warunki rezerwacji i pobytu w Willa Amicus Zakopane

WARUNKI REZERWACJI I POBYTU W WILLA AMICUS ZAKOPANE

§ 1 Definicje

Amicus – Magdalena Jaskier prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Jaskier „AMICUS”, ul. Regle 1, 34-500 Zakopane, NIP: 7361602729, REGON: 364080110, e-mail: kontakt@willaamicus.pl;
Strona internetowa/Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.willaamicus.pl;
Pokój w Pensjonacie – lokal o funkcji mieszkalnej opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej www.willaamicus.pl;
Domek – budynek o funkcji mieszkalnej opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej www.willaamicus.pl;
Gość – osoba fizyczna, korzystająca z Pokoju w Pensjonacie lub z Domku na podstawie zawartej z Amicusem umowy o świadczenie usług hotelowych;
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
Usługi hotelowe – krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie Domku lub Pokoi w Amicusie.

§ 2 Sposoby dokonywania rezerwacji

1. Dokonanie rezerwacji Pokoju w Pensjonacie lub Domku odbywa w następujący sposób:
a) za pomocą zapytania rezerwacyjnego dostępnego na Stronie;
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres kontakt@willaamicus.pl;
c) telefonicznie pod numerem (+48 18) 20 128 72;
d) osobiście w Amicusie;
e) za pośrednictwem portali społecznościowych lub pośredniczących.
2. Po dokonaniu rezerwacji za pomocą sposobów opisanych w pkt a-c powyżej oraz za pośrednictwem portali społecznościowych, na podany przez Gościa adres e-mail zostanie przesłana wiadomość określająca w szczególności: termin pobytu, opłatę za pobyt, termin i wysokość wpłaty zadatku za pobyt w Amicusie oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty zadatku. Rezerwacja złożona osobiście odbywa się poprzez pisemne potwierdzenie formularza rezerwacji w siedzibie Amicusa.
3. Gość ponosi odpowiedzialność za skutki podania nieprawidłowych danych przy dokonywaniu rezerwacji.
4. Akceptacja rezerwacji następuje poprzez dokonanie przez Gościa zapłaty zadatku na rzecz Amicusa na rachunek bankowy wskazany w rezerwacji. Z chwilą dokonania zapłaty zadatku przez Gościa, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług hotelowych oferowanych przez Amicusa. W przypadku braku otrzymania przez Gościa wiadomości e-mail, Gość powinien niezwłocznie skontaktować się z Amicusem, celem akceptacji dokonanej rezerwacji.
5. Przy rezerwacji złożonej osobiście Gość jednocześnie uiszcza zadatek lub opłatę za pobyt.
6. Brak wpłaty zadatku w terminie określonym w wiadomości e-mail lub w formularzu rezerwacji uznaje się za rezygnację Gościa ze świadczenia na jego rzecz usług hotelowych.
7. Zapłata zadatku przez Gościa jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją Warunków Rezerwacji i Pobytu w Willi Amicus Zakopane.
8. Dokonywanie rezerwacji za pośrednictwem portali pośredniczących odbywa się na zasadach tam wskazanych.


§ 3 Opłaty i warunki płatności

1. Wysokość opłaty za pobyt (liczona od osoby) podawana jest każdorazowo w korespondencji e-mail lub w formularzu rezerwacji (przy rezerwacji składanej osobiście).
2. Opłaty podane są w walucie polskiej i objęte są stawką podatku od towarów i usług (VAT).
3. Opłata za pobyt obejmuje całkowity koszt Pokoju w Pensjonacie ze śniadaniem lub pobyt w Domku wraz z dostępem do sieci WiFi dla wskazanej przez Gościa liczby osób. Parking dla Gości jest bezpłatny.
4. Opłata za pobyt nie zawiera opłaty klimatycznej.
5. Po dokonaniu rezerwacji, Gość zobowiązany jest wpłacić Amicusowi tytułem zadatku 50% wartości opłaty za pobyt, o ile oferta Pokoju w Pensjonacie lub Domku nie stanowi inaczej.
6. Pozostałą cześć opłaty za pobyt Gość reguluje w dniu przyjazdu.
7. Zadatek jest zwrotny pod warunkiem anulowania rezerwacji nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem pobytu. Anulowania rezerwacji można dokonać osobiście lub w korespondencji e-mail (kontakt@willaamicus.pl) za zgodą Amicusa.
8. Zadatki uiszczane przez Przedsiębiorców nie podlegają zwrotowi.
9. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Amicus.
10. Faktury VAT wystawiane są zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego.
11. Płatność za usługi hotelowe i usługi dodatkowe może być dokonana gotówką, w formie przelewu, za pomocą karty płatniczej, wpłaty na konto numer
ING Bank Śląski S.A. IBAN PL 85 1050 1474 1000 0097 4712 7174 KOD SWIFT/BIC: INGBPLPW, w formie obciążenia karty kredytowej za uprzednią zgodą Gościa. 
12. Gość nie ma prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie usług hotelowych stosownie do treści art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 13 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.).


§ 4 Zmiana terminu pobytu

1. Zmiana terminu pobytu w Pokoju w Pensjonacie lub Domku jest możliwa wyłącznie pod warunkiem dostępności Pokoju w Pensjonacie lub Domku we wskazanym przez Gościa terminie oraz po dokonaniu zapłaty różnicy w cenie za pobyt, o ile taka występuje.
2. Zmiana rezerwacji przez Amicusa jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej świadczenie usług hotelowych lub usług dodatkowych. Przez siłę wyższą rozumie się w szczególności strajki, wojny, zamieszki, kataklizmy, pozbawienie przez dostawcę mediów w Pokoju w Pensjonacie lub Domku tj. prądu, gazu, energii cieplnej lub wody. W takim wypadku Amicus zobowiązany jest zaproponować Gościom inny termin lub odstąpić od umowy, zwracając całość opłaty za pobyt.
3. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności awarii w Pokoju w Pensjonacie lub Domku lub innego zdarzenia losowego, Amicus zastrzega sobie możliwość udostępnienia innego Pokoju w Pensjonacie. W wypadku braku akceptacji Gościa na zaproponowaną zmianę, umowa o świadczenie usług hotelowych ulega rozwiązaniu. W takim przypadku Amicus zwraca Gościowi całość opłaty za niewykorzystany okres pobytu.
4. Skrócenie pobytu przez Gościa nie powoduje obowiązku zwrotu części uiszczonej opłaty za pobyt na jego rzecz.


§ 5 Pobyt

1. Doba hotelowa w Pokoju w Pensjonacie rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.
2. Doba hotelowa w Domku rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.
3. Gość dokonuje zwrotu kluczy w recepcji (bufecie) w dniu wyjazdu.
4. Goście zobowiązani są do przestrzegania godzin ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obowiązujących w Pokoju w Pensjonacie oraz Domku. W godzinach od 22:00 do 06:00 zabronione są wszelkie zachowania zakłócające ciszę nocną.
5. W Amicusie, poza usługami hotelowymi, dostępna jest oferta dodatkowa (usługi gastronomiczne).
6. Gość powinien zawiadomić Amicusa o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
7. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Pokoju w Pensjonacie lub Domku, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
8. Gość zobowiązuje się do dopilnowania, aby liczba osób przebywających wraz z nim w Pokoju w Pensjonacie lub w Domku nie przekraczała tej, która została określona jako maksymalna podczas dokonywania rezerwacji pobytu. Zaproszone osoby zobowiązane są do opuszczenia Pokoju w pensjonacie lub Domku przed 22:00 lub zameldowania się w recepcji Amicusa.
9. Gość zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w Pokoju w Pensjonacie lub w Domku, chyba że Amicus wyrazi na to zgodę.
10. Palenie w Pokojach w Pensjonacie lub w Domku jest zabronione. Gość, który nie zastosuje się do powyższego zakazu zostanie przez Amicus obciążony kosztami dearomatyzacji w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych).
11. W przypadku wyjątkowo rażącego naruszenia przez Gościa zasad określonych w Warunkach Rezerwacji i Pobytu w Willi Amicus Zakopane, Amicus ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Gościa wraz z osobami towarzyszącymi z Pokoju w Pensjonacie lub z Domku.
12. Za spowodowanie uszkodzenia mienia na terenie Amicusa oraz w Domku, Gość może zostać obciążony kosztami naprawy lub zakupu nowego mienia.


§ 6 Dane osobowe

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magdalena Jaskier prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Jaskier „AMICUS” ul. Regle 1, 34-500 Zakopane. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są tutaj: www.willaamicus.pl/rodo


§ 7 Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dokumencie, zastosowanie znajduje Regulamin znajdujący się tutaj: www.willaamicus.pl/regulamin
2. Reklamacje z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania usług hotelowych lub usług dodatkowych przez Amicus można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@willaamicus.pl w terminie 14 dni od dnia, w którym usługa została wykonana lub miała zostać wykonana.
3. Reklamacja powinna zawierać opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji oraz wskazywać treść żądania.
4. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.
5. Amicus zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego dokumentu z zastrzeżeniem, że do usług hotelowych i usług dodatkowych świadczonych przez Amicus przed wejściem w życie zmiany stosuje się wersję obowiązującą w dacie świadczenia na rzecz Gościa tych usług.
6. Warunki Rezerwacji i Pobytu w Willi Amicus Zakopane zostają udostępnione na Stronie Internetowej Amicusa w taki sposób, który umożliwia pozyskiwanie, utrwalanie i odtwarzanie ich treści.
7. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Oświadczenie o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Amicus na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Gościa reklamacji spór nie został rozwiązany.
8. Gość posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu między Gościem a Amicusem, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl
9. Gość będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: www.spsk.wiih.org.pl); (2) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
10. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).