RODO

Niniejszy dokument zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Magdalenę Jaskier prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Jaskier „AMICUS” ul. Regle 1, 34-500 Zakopane, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – dalej jako RODO. Informacje dotyczące przetwarzanych danych znajdują się pod linkami.


I. KLIENCI/POTENCJALNI KLIENCI


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magdalena Jaskier prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Jaskier „AMICUS” ul. Regle 1, 34-500 Zakopane, dalej jako „Administrator”.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a. wykonania usługi, rezerwacji i wyceny usługi oraz w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. zarządzania dostępem do pokoi oraz w związku z korzystaniem przez Pana/Panią z innych usług oferowanych przez Administratora (restauracja) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c. wypełniania przez Administratora obowiązków dotyczących przechowywania dokumentacji księgowo – rachunkowej dotyczącej zawartych umów, wystawiania faktur i prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze);
d. zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i gościom poprzez wykorzystanie w miejscu prowadzenia działalności przez Administratora monitoringu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora);
e. w celach archiwalnych i dowodowych oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora).
3. Dane pozyskujemy bezpośrednio od Pani/Pana lub od partnerów z portali rezerwacyjnych jeżeli Pan/Pani wyraził na to swoją zgodę. Od naszych partnerów z portali rezerwacyjnych pozyskujemy takie dane jak: imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, adres email, dane przedsiębiorstwa, numer rezerwacji, numer rachunku bankowego, numer karty płatniczej i inne dane karty, w tym dane uwierzytelniające.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione odbiorcom danych takim jak: podmioty świadczące nam usługi księgowe, prawne, doradcze, informatyczne, hostingowe, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa.
5. Pani/Pana Dane osobowe, związane z zawarciem i wykonywaniem umowy, będą przetwarzane do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz dla realizacji celów wymienionych w pkt 2.
6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
o prawo dostępu do swoich danych (podstawa z art. 15 RODO);
o prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (podstawa z art. 16 RODO);
o prawo do usunięcia danych (podstawa z art. 17 RODO);
o prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (podstawa z art. 18 RODO);
o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (podstawa z art. 21 RODO);
o prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora (podstawa z art. 20 RODO);
o w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d RODO).
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
8. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania danych osobowych.
9. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@willaamicus.pl


II. OSOBY SKŁADAJĄCE ZAPYTANIE REZERWACYJNE


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magdalena Jaskier prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Jaskier „AMICUS” ul. Regle 1, 34-500 Zakopane, dalej jako „Administrator”.
2. Pani/Pana Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a. udzielenia odpowiedzi na zapytanie rezerwacyjne i umożliwienia kontaktu z Panią/Panem w celu wykonania usługi/rezerwacji i wyceny usługi oraz w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. marketingowym, polegającym na promocji Administratora i jego usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora);
c. w celach archiwalnych i dowodowych oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora).
3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione odbiorcom danych takim jak: podmioty świadczące nam usługi prawne, doradcze, informatyczne, hostingowe podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa.
4. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu z Administratorem będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Panią/Pana wiadomość. Pozostałe dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla wykazania prawidłowości wykonania praw i obowiązków wynikających z zapytania rezerwacyjnego oraz przez czas przedawnienia roszczeń.
5. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
o prawo dostępu do swoich danych (podstawa z art. 15 RODO);
o prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (podstawa z art. 16 RODO);
o prawo do usunięcia danych (podstawa z art. 17 RODO);
o prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (podstawa z art. 18 RODO);
o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (podstawa z art. 21 RODO);
o prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora (podstawa z art. 20 RODO);
o w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d RODO).
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie rezerwacyjne. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie rezerwacyjne.
7. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania danych osobowych.
8. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się poprzez adres email: kontakt@willaamicus.pl


III. KONTRAHENCI


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magdalena Jaskier prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Jaskier „AMICUS” ul. Regle 1, 34-500 Zakopane, dalej jako „Administrator”.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a. zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych, w szczególności obowiązków podatkowych, sprawozdawczych i rachunkowych wynikających z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit c RODO – realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze);
c. w celach archiwalnych i dowodowych oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora);
d. w celach realizacji kontaktu i wymiany informacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora).
3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione odbiorcom danych takim jak: podmioty świadczące nam usługi księgowe, prawne, doradcze, hostingowe, informatyczne, podmioty prowadzące działalność płatniczą, podmioty uprawnione przez przepisy prawa.
4. Pani/Pana Dane osobowe związane z zawarciem i wykonywaniem umowy będą przetwarzane do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz dla realizacji celów wymienionych w pkt 2.
5. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
o prawo dostępu do swoich danych (podstawa z art. 15 RODO);
o prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (podstawa z art. 16 RODO);
o prawo do usunięcia danych (podstawa z art. 17 RODO);
o prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (podstawa z art. 18 RODO);
o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (podstawa z art. 21 RODO);
o prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora (podstawa z art. 20 RODO);
o w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d RODO).
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
7. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania danych osobowych.
8. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@willaamicus.pl


IV. OSOBY REPREZENTUJĄCE KONTRAHENTÓW/KLIENTÓW ADMINISTRATORA


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magdalena Jaskier prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Magddalena Jaskier „AMICUS” ul. Regle 1, 34-500 Zakopane, dalej jako „Administrator”.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a. w związku z zawarciem i realizacją umów zawartych przez Administratora, umożliwienia kontaktu e-mailowego z Administratorem, przygotowania i przedstawienia oferty (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym przechowywania dokumentacji księgowo-rachunkowej dotyczącej zawartych umów, wystawiania faktur i prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze);
c. w celach archiwalnych i dowodowych oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora).
3. Dane pozyskujemy bezpośrednio od Pani/Pana lub od Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy/podmiotu przez Panią/Pana reprezentowanego. Od powyższej wskazanych podmiotów pozyskujemy takie dane jak: Pani/Pana imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko pracy.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione odbiorcom danych takim jak: podmioty świadczące nam usługi prawne, księgowe, doradcze, informatyczne, hostingowe oraz podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do czasu zakończenia lub wykonania umów zawartych z Kontrahentami/Klientami Administratora, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz dla realizacji celów wymienionych w pkt 2. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Panią/Pana z Administratorem będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana na wiadomość oraz na przedstawienie oferty, a także w okresie przedawnienia roszczeń.
6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
o prawo dostępu do swoich danych (podstawa z art. 15 RODO);
o prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (podstawa z art. 16 RODO);
o prawo do usunięcia danych (podstawa z art. 17 RODO);
o prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (podstawa z art. 18 RODO);
o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (podstawa z art. 21 RODO);
o prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora (podstawa z art. 20 RODO);
o w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d RODO).
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu prawidłowego wykonania zawartej przez niego umowy ze swoim Klientem/Kontrahentem. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości realizacji postanowień zawartej przez Administratora umowy.
8. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania danych osobowych.
9. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@willaamicus.pl


V. PODMIOTY KONTAKTUJĄCE SIĘ Z ADMINISTRATOREM TELEFONICZNIE/ MAILOWO ORAZ PODMIOTY, Z KTÓRYMI KONTAKTUJE SIĘ ADMINISTRATOR


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magdalena Jaskier prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Jaskier „AMICUS” ul. Regle 1, 34-500 Zakopane, dalej jako „Administrator”.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a. w związku z zawarciem i realizacją umów zawartych przez Administratora, w tym przygotowania i przedstawienia oferty (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym przechowywania dokumentacji księgowo-rachunkowej dotyczącej zawartych umów, wystawiania faktur i prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze);
c. w celach archiwalnych i dowodowych oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora);
d. w celu umożliwienia kontaktu e-mailowego lub telefonicznego z Administratorem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora);
e. w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie nadawcy, także w przypadku przekazywania przez nadawcę danych osobowych szczególnych kategorii (podstawa odpowiednio z: art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
f. w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f oraz 9 ust. 2 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora).
3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione odbiorcom danych takim jak: podmioty świadczące nam usługi prawne, doradcze, informatyczne, księgowe, hostingowe oraz podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa.
4. Dane uzyskane na podstawie Pani/Pana zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Panią/Pana lub przez Administratora będą przetwarzane przez okres niezbędny w związku z prowadzeniem korespondencji oraz przedstawieniem oferty, a także w okresie przedawnienia roszczeń. Dane przetwarzane w pozostałych celach – do czasu zakończenia lub wykonania umów zawartych z Kontrahentami/Klientami Administratora, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
5. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
o prawo dostępu do swoich danych (podstawa z art. 15 RODO);
o prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (podstawa z art. 16 RODO);
o prawo do usunięcia danych (podstawa z art. 17 RODO);
o prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (podstawa z art. 18 RODO);
o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (podstawa z art. 21 RODO);
o prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora (podstawa z art. 20 RODO);
o w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d RODO).
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu umożliwienia kontaktu e-mailowego lub telefonicznego z Administratorem oraz w celu wykonania umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości nawiązania kontaktu przez Administratora, a w szczególnych przypadkach – brak możliwości realizacji zawartej przez Administratora umowy. W zakresie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody, zgoda ta może być w każdej chwili cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania danych osobowych.
8. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@willaamicus.pl